Czerwiec 05 2023 15:59:07
Nawigacja
· Strona główna
· Artykuły
· Download
· FAQ
· Forum
· Linki
· Kategorie newsów
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
Rekrutacja 2014/2015
· Podanie
· Oświadczenia Religia
Rok szkolny 2012/2013
· Dyrekcja szkoły
· Kadra pedagogiczna
· Programy nauczania 2012/2013
· Harmonogram dyżurów nauczycieli
· Podręczniki 2012/2013
· Kalendarz roku szkolnego
· Kalendarz maturzysty
· Egzaminatorzy
PZO nowa PP
· Język polski
· Historia kl. 1 PR
· Historia kl. 2 PR
· Historia i społeczeństwo kl. 2
· WOK kl. 1 PP
· WOS kl.1 PP
· WOS kl. 2 PR
· Matematyka
· Fizyka
· Język angielski
· Język niemiecki
· Język rosyjski
· Historia
· Geografia
· Biologia
· Chemia
· Informatyka PR
· EDB
· Podstawy Przedsiębiorczości
· Wychowanie fizyczne
Rok 2011/2012
· Zestaw podreczników
· Zestaw programów
Dokumenty szkolne
· Statut i WSO
· Regulamin ZFŚS
PSO
· Język polski
· Język angielski
· Język niemiecki
· Język rosyjski
· Matematyka kl. 1
· Matematyka kl. 2
· Matematyka kl. 3
· Chemia
· Informatyka
· Geografia
· PO
· TI
· Religia
· Wychowanie fizyczne
Absolwenci
· Podanie o duplikat świadectwa
· Absolwenci LO
· Absolwenci LE
· Absolwenci LOD
· Absolwenci LR
· Absolwenci ZSR
· Absolwenci ZSR-Grabowo
· Absolwenci ŚSZZ
Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 182,695
· Najnowszy użytkownik: uwinonowab
Techniki informatyczne w zastosowaniach praktycznych
KonkursyREGULAMIN I EDYCJI KONKURSU
„Techniki informatyczne w zastosowaniach praktycznych”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku organizuje się konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pod nazwą „Techniki informatyczne w zastosowaniach praktycznych”, zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku.

§ 2.

1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powoływana przez Dziekana Wydziału Nauk Technicznych, w skład której wchodzą:

Przewodniczący:
Członkowie:

Sekretarz:

prof. dr hab. Ryszard Andruszkiewicz
prof. dr hab. inż. Khalid Saeed
dr inż. Małgorzata Lelusz
mgr Joanna Witkowska
2. Siedzibą Komisji Konkursowej jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku, mieszcząca się przy ul. Grunwaldzkiej 1, 19-300 Ełk.
3. Komisja Konkursowa prowadzi dokumentację Konkursu, a w szczególności:
1. dokumentację dotyczącą organizacji Konkursu w roku akademickim 2010/2011;
2. dokumentację w sprawie powołania Komisji Konkursowej;
3. protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej;
4. listę uczestników Konkursu;
5. listę laureatów Konkursu.

§ 3.

Głównym sponsorem nagród jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Rozdział II
Cele konkursu
§ 4.

Celem Konkursu jest:

1. popularyzacja studiów technicznych i motywowanie do podjęcia kształcenia na tych kierunkach wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
2. pobudzanie twórczego myślenia i rozwijanie zainteresowań uczniów;
3. rozwijanie umiejętności posługiwania się programami graficznymi i multimedialnymi;
4. wyłonienie:
1. najciekawszego projektu graficznego na plakat, billboard, reklamę prasową promującą kierunek INFORMATYKA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku;
2. najciekawszej prezentacji multimedialnej z wizyty na placu budowy.

Rozdział III
Uczestnicy
§ 5.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: II i III klasy liceów oraz III i IV klasy technikum, szczególnie zainteresowanych grafiką komputerową lub budownictwem, którzy dobrowolnie zadeklarują swój udział.
Rozdział IV
Zasady konkursu
§ 6.

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
1. Kategoria I - Grafika obejmująca plakat, billboard, reklamę prasową promującą kierunek INFORMATYKA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku;
2. Kategoria II - Prezentacja multimedialna z wizyty na placu budowy.
2. Każdy Uczestnik konkursu może nadesłać nieograniczoną liczbę prac w wybranej kategorii (I lub II).
3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do realizowania prac indywidualnie.
4. W przypadku wpływu dwu lub więcej identycznych prac/projektów na Konkurs, prace te nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
5. Prace konkursowe będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej na płytach CD.
6. Informacja o Konkursie zostanie upowszechniona w szkołach średnich powiatu ełckiego i powiatów ościennych poprzez pocztę tradycyjną i elektroniczną.

Rozdział V
Warunki uczestnictwa
§ 7.

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:

1. zapoznania się z regulaminem Konkursu i akceptacją jego postanowień;
2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów Konkursu;
3. wypełnienia formularza zgłoszeniowego i dostarczenia go wraz z pracą konkursową zapisaną w formie pliku na płycie CD na adres:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku
ul. Grunwaldzka 1
19 – 300 Ełk
Z dopiskiem: Konkurs WNT
4. oznaczenia pliku oraz płyty CD według wzorów:

WZÓR OZNACZENIA PLIKU Z PRACĄ: imię_nazwisko_kategoria

WZÓR OZNACZENIA PŁYTY CD:
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
KATEGORIA KONKURSU:
NAZWA SZKOŁY:
KLASA:
5. nadesłania pracy konkursowej do dnia 31 marca 2011 r.

Rozdział VI
Wymagania szczegółowe
§ 8.

Do Konkursu dopuszcza się prace/projekty, które łącznie spełniają następujące warunki:

1. Kategoria I:
1. mają charakter twórczy,
2. wykazują się oryginalnością i niepowtarzalnością,
3. nie mają wad prawnych,
4. nie naruszają praw osób trzecich,
5. wykonane są w formie grafiki komputerowej, w dowolnej technice i dowolnym formacie,
6. zawierają informacje dotyczące oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku, atutów Uczelni i studiowania na niej, osiągnięć i atrakcyjności studiów technicznych.
2. Kategoria II:
1. mają charakter twórczy,
2. wykazują się oryginalnością i niepowtarzalnością,
3. nie mają wad prawnych,
4. nie naruszają praw osób trzecich,
5. wykonane są w formie prezentacji multimedialnej nie dłuższej niż 10 minut,
6. zawierają informacje dotyczące realizacji inwestycji budowlanych, technologii wykonania robót budowlanych, nowości technicznych, itp.

Rozdział VII
Tryb oceny prac
§ 9.

1. Prace konkursowe ocenia Jury Konkursu.
2. Ocenie Jury Konkursu podlegają wyłącznie prace spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie i dopuszczone na Konkurs.
3. Prace zgłaszane po terminie, o którym mowa w § 7 pkt 4 nie będą kwalifikowane na Konkurs.
4. W dniu 1 kwietnia 2011 r. Komisja Konkursowa powoła Jury Konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz przedstawiciele lokalnego środowiska.
5. Do dnia 15 kwietnia 2011 r. Jury Konkursu dokona wyboru laureatów Konkursu.
6. Jury Konkursu osobno rozpatrzy i oceni prace w poszczególnych kategoriach.
7. Przy wyborze najlepszych prac Jury Konkursu będzie kierować się oryginalnością, pomysłowością, poziomem artystycznym, estetyką nadesłanych prac, jakością techniczną, zgodnością pracy z tematem, a także w poszczególnych kategoriach:
1. Kategorii I - wiedzą na temat kierunku INFORMATYKA, pomysłem na hasło reklamowe oraz umiejętnością wykorzystania programów komputerowych do stworzenia grafiki statycznej;
2. Kategorii II - wiedzą na temat technologii robót budowlanych, spostrzegawczością i umiejętnością wykorzystania programów komputerowych do wykonania prezentacji.
8. Posiedzenie Jury Konkursu jest niejawne i odbywa się bez udziału osób trzecich.
9. Decyzje Jury Konkursu są suwerenne i ostateczne. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
10. Wyniki Konkursu zostaną przedstawione w postaci pisemnego protokołu i podane do wiadomości na stronie internetowej www.wsfiz.edu.pl oraz za pośrednictwem dyrekcji szkół.
11. Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku w terminie podanym do publicznej wiadomości wraz z wynikami Konkursu.

§ 10.

1. Prace uczestników Konkursu nie będą zwracane autorom.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac do celów naukowych, edukacyjnych i promocyjnych.

§ 11.

Dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Rozdział VIII
Prawa autorskie
§ 12.

1. Zwycięzcy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie publikacji na stronie internetowej oraz wystawie pokonkursowej podając dane autora (imię i nazwisko, nazwa szkoły).
2. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do pracy oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

Rozdział IX
Nagrody
§ 13.

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w Konkursie i gadżety reklamowe.
2. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody nadane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
3. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zapewnia laureatom trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach Konkursu nagrody w postaci ULGI W CZESNYM na pierwszym roku studiów w wysokości:
1. za zajęcie I miejsca: 100 % ulgi w czesnym na kierunku INFORMATYKA (dla Kategorii I) lub BUDOWNICTWO (dla Kategorii II),
2. za zajęcie II miejsca: 50 % ulgi w czesnym na kierunku INFORMATYKA (dla Kategorii I) lub BUDOWNICTWO (dla Kategorii II),
3. za zajęcie III miejsca: 30 % ulgi w czesnym na kierunku INFORMATYKA (dla Kategorii I) lub BUDOWNICTWO (dla Kategorii II).
4. Ponadto laureaci otrzymają nagrody książkowe i listy gratulacyjne wysłane do dyrektorów ich szkół.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 14.

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane przez stronę www.wsfiz.edu.pl oraz bezpośrednio u Organizatora.
§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa.
§ 16.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
§ 17.

Osobą do kontaktu roboczego jest:

mgr Beata Warsiewicz, specjalista Biura Karier, tel. 087 621 80 99 lub e-mail: beata.warsiewicz@wsfiz.edu.pl
Szczegółowe informacje oraz karty uczestnictwa na stronie http://www.wsfiz.edu.pl/Elk/konkursy/
Komentarze
#61 | thomsalist dnia kwiecień 12 2022 03:16:19
Christian Louboutin Sneakers
Nike Air Jordan USA
Salvatore Ferragamo Outlet
Ralph Lauren Polo Buy Online
Snapbacks Outlet
Longchamp Handbags
Air Jordan Black And White
Puma Speed Cat
Ralph Lauren Jackets
Silver Pandora Necklaces
Fitflop Sandals Clearance
Pandora Earrings
ED Hardy Sale
Ed Hardy T Shirts USA
Adidas White Yellow Yeezy Tublar
Asics Onitsuka Tiger
Nike Air Jordan USA
Jimmy Choo Pumps
Nike Air Max 97 Outlet
Nike Mercurial
Jimmy Choo Outlet
Skechers Outlet
Birkenstock Shoes
Jimmy Choo Outlet
Balenciaga Triple S
Ecco Golf Shoes
Adidas Soccer Shoes
UK Air Jordan 4 Online
Ralph Lauren USA UK
Brazil Soccer Jerseys Online
Blenciaga Track Outlet
Cheap NFL Jerseys
Asics Onitsuka Mexico Shoes
Ecco Formal Collection
Longchamp Handbags
Pandora Charms
Adidas NMD
Outlet Adidas NMD Online
Factory Store Adidas Yeezy Boost
NFL Jerseys Players Number
Adidas Ultra Fabric
Golden Goose Outlet
Online Birkenstock Zurich
Salomon S-LAB Fantastic savings
Nike Air Shoes Outlet
Buy Snapback
Longchamp Purse
Pandora Rings
Polo Ralph Lauren
Skechers Go Walk
Home Nike Air Jordan Outlet
High Quality Ed Hardy Online Store
Salomon Boots
adidas neo
Converse High Tops
Discount Oakley Sunglasses
Fjallraven Numbers
Ralph Lauren Outlet
Ferragamo Belt
polo ralph lauren outlet online
Best Discount Price Adidas Yeezy Boost
Nike Air Max 270 Stores
Nike Air Max 270 Light Blue
Nike Mercurial Soccer Shoes
Wholesale ED Hardy T-Shirts
Adidas NMD Light
Womens True Religion
Nike SB Shoes Cool Black
Fitflops Sale Online
Salomon Shoes Sport Style
Discount Shop Ralph Lauren Polos
Pandora Collections
Mulberry Briefcase
Nike Air Max USA Discount
Ferragamo Bags
Cheapest Soccer Jersey Price
True Religion Jeans Outlet
Swarovski Bracelets
ralph lauren outlet online
Classic Cheap Air Jordan Shoes
Polo Ralph Lauren quality guarantee
Pandora Necklaces Free Shipping
MontBlanc Meisterstuck
Juicy Couture Daydreamer
Longchamp Le Pliage
Toms Lace Ups
Ralph Lauren Polo
yeezy boost 350
salomon shoes
Longchamp Large Pliage
Golden Goose High Tops
Balenciaga Track
Large Discount Polo Ralph Lauren
Huge Ed Hardy Discount
Jimmy Choo Pumps
ECCO Formal
Bape Shorts
Pandora Bracelet Charms
Nike Jordan Legacy 312 On Sale
Quality Golden Goose Slide Design
Jersey Soccer
Montblanc Cufflinks
Birkenstock Outlet
Adidas NMD White Sale
A Bathing Ape Clothing
Nike Air Max 97 Outlet Sale
Sale Nike Air Max
Fitflop Sandals
Nike Blazer Ship Japan
Fjallraven Classic
Outlet Factory Adidas NMD Boost Online
Nike x Off White Online
Snapbacks Sale USA
Converse Sneakers
Fila Pants
Mulberry Wallet
Christian Louboutin Heels
Swarovski Necklace
Oakley Eyeglasses
Fitflop Rock Chic
Golden Goose Hi Star
Toms Shoes
Salomon Schuhe
polo outlet
Nike Shoes For Men
Christian Louboutin Wedges
Adidas Football Jerseys
Fjallraven Kanken Backpacks
Nike Air VaporMax Open Store
Juicy Couture Outlet
NFL Jerseys China
Tory Burch Flip Flops
Pandora Charms
Ralph Lauren Outlet For Sale
Salomon Shop
Puma Sandals
Outlet Adidas Ultra Boost
Air Jordan Black And Yellow
Pandora Jewelry
Discount Adidas Club Jerseys
Online Adidas Ultra Boost Store
UK Polo Ralph Lauren Outlet
USA Adidas Ultra Boost UK
Bape Shorts
Nike Mercurial Soccer
Cheap Nike Jordan
Don Ed Hardy
Polo Ralph Lauren New York Discount
Tods Sneakers
Ed Hardy Hoodies timeless
Polo Ralph Lauren Plus Size
Tory Burch Wallets
Birkenstock Sandals
Adidas Soccer Boots Black
Pandora Charms Factory
Golden Goose Superstar
Fitflops Clearance
Fjallraven Kanken USA
Official UK Oakley Eyeglasses
Onitsuka Tiger Mexico 66
Balenciaga Triple S
Asics Running Shoes
Polo Ralph Lauren Newest Collection
Oakley Sunglasses Outlet
Bape Clothing
Pandora Charms
Outlet Nike Kobe Online
Longchamp Backpack
Shop Adidas Soccer Jerseys
Salomon GTX
Genuine Ed Hardy T Shirts
Tods Sneakers
Oakley Sunglasses
adidas
Ed Hardy Wholesale USA
Ferragamo Handbags
White Black Air Max 90
Snapbacks USA UK
polo shirts
#62 | Markwillsan dnia grudzień 09 2022 12:56:17
This is the first time that I visit here. I found so many exciting matters in this particular blog, One thing I would like to request is you that pls keep posting such types of informative blogs. Georgia bulldogs Leather Jacket
#63 | nguoi lao dong dnia kwiecień 10 2023 06:27:52
Is one very interesting post. keonha cai I like the way you write and I will bookmark your blog to my favorites.
#64 | atlas77 dnia maj 01 2023 12:26:57
This site never misses with its informative and fun-to-read posts! Loving it. Check out my site as well: situs judi slot
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktywny uczeń
Biblioteka
UKS Jantar
NAU Zgłoś szkodę NWW
Stop dopalaczom

masz problem z narkotykami
potrzebujesz pomocy
dzwoń na bezpłatną infolinię
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
0-800-060-800
Facebook
RSS
Wygenerowano w sekund: 0.35 - 22 zapytań MySQL 8,878,114 unikalnych wizyt