Sierpień 10 2022 07:54:06
Nawigacja
· Strona główna
· Artykuły
· Download
· FAQ
· Forum
· Linki
· Kategorie newsów
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
Rekrutacja 2014/2015
· Podanie
· Oświadczenia Religia
Rok szkolny 2012/2013
· Dyrekcja szkoły
· Kadra pedagogiczna
· Programy nauczania 2012/2013
· Harmonogram dyżurów nauczycieli
· Podręczniki 2012/2013
· Kalendarz roku szkolnego
· Kalendarz maturzysty
· Egzaminatorzy
PZO nowa PP
· Język polski
· Historia kl. 1 PR
· Historia kl. 2 PR
· Historia i społeczeństwo kl. 2
· WOK kl. 1 PP
· WOS kl.1 PP
· WOS kl. 2 PR
· Matematyka
· Fizyka
· Język angielski
· Język niemiecki
· Język rosyjski
· Historia
· Geografia
· Biologia
· Chemia
· Informatyka PR
· EDB
· Podstawy Przedsiębiorczości
· Wychowanie fizyczne
Rok 2011/2012
· Zestaw podreczników
· Zestaw programów
Dokumenty szkolne
· Statut i WSO
· Regulamin ZFŚS
PSO
· Język polski
· Język angielski
· Język niemiecki
· Język rosyjski
· Matematyka kl. 1
· Matematyka kl. 2
· Matematyka kl. 3
· Chemia
· Informatyka
· Geografia
· PO
· TI
· Religia
· Wychowanie fizyczne
Absolwenci
· Podanie o duplikat świadectwa
· Absolwenci LO
· Absolwenci LE
· Absolwenci LOD
· Absolwenci LR
· Absolwenci ZSR
· Absolwenci ZSR-Grabowo
· Absolwenci ŚSZZ
Aktualnie online
· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 167,798
· Najnowszy użytkownik: WilliamSF
Techniki informatyczne w zastosowaniach praktycznych
KonkursyREGULAMIN I EDYCJI KONKURSU
„Techniki informatyczne w zastosowaniach praktycznych”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku organizuje się konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pod nazwą „Techniki informatyczne w zastosowaniach praktycznych”, zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku.

§ 2.

1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powoływana przez Dziekana Wydziału Nauk Technicznych, w skład której wchodzą:

Przewodniczący:
Członkowie:

Sekretarz:

prof. dr hab. Ryszard Andruszkiewicz
prof. dr hab. inż. Khalid Saeed
dr inż. Małgorzata Lelusz
mgr Joanna Witkowska
2. Siedzibą Komisji Konkursowej jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku, mieszcząca się przy ul. Grunwaldzkiej 1, 19-300 Ełk.
3. Komisja Konkursowa prowadzi dokumentację Konkursu, a w szczególności:
1. dokumentację dotyczącą organizacji Konkursu w roku akademickim 2010/2011;
2. dokumentację w sprawie powołania Komisji Konkursowej;
3. protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej;
4. listę uczestników Konkursu;
5. listę laureatów Konkursu.

§ 3.

Głównym sponsorem nagród jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Rozdział II
Cele konkursu
§ 4.

Celem Konkursu jest:

1. popularyzacja studiów technicznych i motywowanie do podjęcia kształcenia na tych kierunkach wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
2. pobudzanie twórczego myślenia i rozwijanie zainteresowań uczniów;
3. rozwijanie umiejętności posługiwania się programami graficznymi i multimedialnymi;
4. wyłonienie:
1. najciekawszego projektu graficznego na plakat, billboard, reklamę prasową promującą kierunek INFORMATYKA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku;
2. najciekawszej prezentacji multimedialnej z wizyty na placu budowy.

Rozdział III
Uczestnicy
§ 5.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: II i III klasy liceów oraz III i IV klasy technikum, szczególnie zainteresowanych grafiką komputerową lub budownictwem, którzy dobrowolnie zadeklarują swój udział.
Rozdział IV
Zasady konkursu
§ 6.

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
1. Kategoria I - Grafika obejmująca plakat, billboard, reklamę prasową promującą kierunek INFORMATYKA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku;
2. Kategoria II - Prezentacja multimedialna z wizyty na placu budowy.
2. Każdy Uczestnik konkursu może nadesłać nieograniczoną liczbę prac w wybranej kategorii (I lub II).
3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do realizowania prac indywidualnie.
4. W przypadku wpływu dwu lub więcej identycznych prac/projektów na Konkurs, prace te nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
5. Prace konkursowe będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej na płytach CD.
6. Informacja o Konkursie zostanie upowszechniona w szkołach średnich powiatu ełckiego i powiatów ościennych poprzez pocztę tradycyjną i elektroniczną.

Rozdział V
Warunki uczestnictwa
§ 7.

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:

1. zapoznania się z regulaminem Konkursu i akceptacją jego postanowień;
2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów Konkursu;
3. wypełnienia formularza zgłoszeniowego i dostarczenia go wraz z pracą konkursową zapisaną w formie pliku na płycie CD na adres:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku
ul. Grunwaldzka 1
19 – 300 Ełk
Z dopiskiem: Konkurs WNT
4. oznaczenia pliku oraz płyty CD według wzorów:

WZÓR OZNACZENIA PLIKU Z PRACĄ: imię_nazwisko_kategoria

WZÓR OZNACZENIA PŁYTY CD:
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
KATEGORIA KONKURSU:
NAZWA SZKOŁY:
KLASA:
5. nadesłania pracy konkursowej do dnia 31 marca 2011 r.

Rozdział VI
Wymagania szczegółowe
§ 8.

Do Konkursu dopuszcza się prace/projekty, które łącznie spełniają następujące warunki:

1. Kategoria I:
1. mają charakter twórczy,
2. wykazują się oryginalnością i niepowtarzalnością,
3. nie mają wad prawnych,
4. nie naruszają praw osób trzecich,
5. wykonane są w formie grafiki komputerowej, w dowolnej technice i dowolnym formacie,
6. zawierają informacje dotyczące oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku, atutów Uczelni i studiowania na niej, osiągnięć i atrakcyjności studiów technicznych.
2. Kategoria II:
1. mają charakter twórczy,
2. wykazują się oryginalnością i niepowtarzalnością,
3. nie mają wad prawnych,
4. nie naruszają praw osób trzecich,
5. wykonane są w formie prezentacji multimedialnej nie dłuższej niż 10 minut,
6. zawierają informacje dotyczące realizacji inwestycji budowlanych, technologii wykonania robót budowlanych, nowości technicznych, itp.

Rozdział VII
Tryb oceny prac
§ 9.

1. Prace konkursowe ocenia Jury Konkursu.
2. Ocenie Jury Konkursu podlegają wyłącznie prace spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie i dopuszczone na Konkurs.
3. Prace zgłaszane po terminie, o którym mowa w § 7 pkt 4 nie będą kwalifikowane na Konkurs.
4. W dniu 1 kwietnia 2011 r. Komisja Konkursowa powoła Jury Konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz przedstawiciele lokalnego środowiska.
5. Do dnia 15 kwietnia 2011 r. Jury Konkursu dokona wyboru laureatów Konkursu.
6. Jury Konkursu osobno rozpatrzy i oceni prace w poszczególnych kategoriach.
7. Przy wyborze najlepszych prac Jury Konkursu będzie kierować się oryginalnością, pomysłowością, poziomem artystycznym, estetyką nadesłanych prac, jakością techniczną, zgodnością pracy z tematem, a także w poszczególnych kategoriach:
1. Kategorii I - wiedzą na temat kierunku INFORMATYKA, pomysłem na hasło reklamowe oraz umiejętnością wykorzystania programów komputerowych do stworzenia grafiki statycznej;
2. Kategorii II - wiedzą na temat technologii robót budowlanych, spostrzegawczością i umiejętnością wykorzystania programów komputerowych do wykonania prezentacji.
8. Posiedzenie Jury Konkursu jest niejawne i odbywa się bez udziału osób trzecich.
9. Decyzje Jury Konkursu są suwerenne i ostateczne. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
10. Wyniki Konkursu zostaną przedstawione w postaci pisemnego protokołu i podane do wiadomości na stronie internetowej www.wsfiz.edu.pl oraz za pośrednictwem dyrekcji szkół.
11. Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku w terminie podanym do publicznej wiadomości wraz z wynikami Konkursu.

§ 10.

1. Prace uczestników Konkursu nie będą zwracane autorom.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac do celów naukowych, edukacyjnych i promocyjnych.

§ 11.

Dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Rozdział VIII
Prawa autorskie
§ 12.

1. Zwycięzcy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie publikacji na stronie internetowej oraz wystawie pokonkursowej podając dane autora (imię i nazwisko, nazwa szkoły).
2. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do pracy oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

Rozdział IX
Nagrody
§ 13.

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w Konkursie i gadżety reklamowe.
2. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody nadane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
3. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zapewnia laureatom trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach Konkursu nagrody w postaci ULGI W CZESNYM na pierwszym roku studiów w wysokości:
1. za zajęcie I miejsca: 100 % ulgi w czesnym na kierunku INFORMATYKA (dla Kategorii I) lub BUDOWNICTWO (dla Kategorii II),
2. za zajęcie II miejsca: 50 % ulgi w czesnym na kierunku INFORMATYKA (dla Kategorii I) lub BUDOWNICTWO (dla Kategorii II),
3. za zajęcie III miejsca: 30 % ulgi w czesnym na kierunku INFORMATYKA (dla Kategorii I) lub BUDOWNICTWO (dla Kategorii II).
4. Ponadto laureaci otrzymają nagrody książkowe i listy gratulacyjne wysłane do dyrektorów ich szkół.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 14.

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane przez stronę www.wsfiz.edu.pl oraz bezpośrednio u Organizatora.
§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa.
§ 16.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
§ 17.

Osobą do kontaktu roboczego jest:

mgr Beata Warsiewicz, specjalista Biura Karier, tel. 087 621 80 99 lub e-mail: beata.warsiewicz@wsfiz.edu.pl
Szczegółowe informacje oraz karty uczestnictwa na stronie http://www.wsfiz.edu.pl/Elk/konkursy/
Komentarze
#51 | juliana168 dnia luty 02 2020 16:55:00
#52 | juliana168 dnia luty 04 2020 20:37:44
#53 | juliana168 dnia luty 05 2020 17:01:04
#54 | juliana168 dnia luty 10 2020 18:44:19
#55 | juliana168 dnia luty 15 2020 19:43:24
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/

http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/

http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/

http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/

http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
http://images.goo...sicbo.com/
#56 | juliana168 dnia maj 27 2020 05:42:32
Bagi yang membutuhkan link download osg888 slot online versi android iOS terbaru, kalian bisa mendapatkannya secara gratis melalui customer service agen osg888 yang bisa anda kalian hubungi kapan saja menggunakan layanan livechat atau whatsapp.
#57 | juliana168 dnia czerwiec 26 2020 04:53:55
#58 | sahab20 dnia sierpień 23 2020 14:15:14
فروشگاه آهن و فولاد آسرون یکی از با سابقه ترین و معتبر ترین کمپانی های عرضه کننده و تولید کننده انواع آهن آلات ساختمانی از جمله میلگرد، ناودانی ، تیرآهن، پروفیل، تیرچه وبلوک، پشم شیشه و ... صنعتی و فولاد در کشور می باشد. حال که چند سالی از راه اندازی فروشگاه اینترنتی آسرون گذشته است. این برند به دنبال تاثیر گذاری بیشتر در بازار و صنعت فولاد کشور می باشد. لذا اگر به دنبال برندی معتبر وقابل اطمینان در حوزه خرید وفروش آهن آلات ساختمانی هستید، آسرون را به خاطر بسپارید.

کارخانه پروفیل صدرا
تیرآهن هاش
قیمت میلگرد اناهیتا
#59 | qqqq1 dnia maj 05 2021 05:16:17
#60 | kennethparker dnia grudzień 20 2021 09:07:49
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktywny uczeń
Biblioteka
UKS Jantar
NAU Zgłoś szkodę NWW
Stop dopalaczom

masz problem z narkotykami
potrzebujesz pomocy
dzwoń na bezpłatną infolinię
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
0-800-060-800
Facebook
RSS
Wygenerowano w sekund: 0.29 - 22 zapytań MySQL 7,879,319 unikalnych wizyt