Sierpień 10 2022 07:50:25
Nawigacja
· Strona główna
· Artykuły
· Download
· FAQ
· Forum
· Linki
· Kategorie newsów
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
Rekrutacja 2014/2015
· Podanie
· Oświadczenia Religia
Rok szkolny 2012/2013
· Dyrekcja szkoły
· Kadra pedagogiczna
· Programy nauczania 2012/2013
· Harmonogram dyżurów nauczycieli
· Podręczniki 2012/2013
· Kalendarz roku szkolnego
· Kalendarz maturzysty
· Egzaminatorzy
PZO nowa PP
· Język polski
· Historia kl. 1 PR
· Historia kl. 2 PR
· Historia i społeczeństwo kl. 2
· WOK kl. 1 PP
· WOS kl.1 PP
· WOS kl. 2 PR
· Matematyka
· Fizyka
· Język angielski
· Język niemiecki
· Język rosyjski
· Historia
· Geografia
· Biologia
· Chemia
· Informatyka PR
· EDB
· Podstawy Przedsiębiorczości
· Wychowanie fizyczne
Rok 2011/2012
· Zestaw podreczników
· Zestaw programów
Dokumenty szkolne
· Statut i WSO
· Regulamin ZFŚS
PSO
· Język polski
· Język angielski
· Język niemiecki
· Język rosyjski
· Matematyka kl. 1
· Matematyka kl. 2
· Matematyka kl. 3
· Chemia
· Informatyka
· Geografia
· PO
· TI
· Religia
· Wychowanie fizyczne
Absolwenci
· Podanie o duplikat świadectwa
· Absolwenci LO
· Absolwenci LE
· Absolwenci LOD
· Absolwenci LR
· Absolwenci ZSR
· Absolwenci ZSR-Grabowo
· Absolwenci ŚSZZ
Aktualnie online
· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 167,798
· Najnowszy użytkownik: WilliamSF
Nasze Liceum Szkołą Bezpieczną
WydarzeniaNasze Liceum „Szkołą Bezpieczną”.

W dniach 05-09 marca nauczyciele historii i WOS, Ryszard Wrzosek i Marek Milewski, przeprowadzili zajęcia projektu „Bezpieczna Szkoła”. Licealiści w jego ramach:
zgromadzili i zaprezentowali wiadomości na temat kluczowych dla projektu pojęć: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel;
poszerzyli wiedzę na temat postanowień Konstytucji RP ze szczególnym uwzględnieniem treści rozdziałów poświęconych zasadom ustroju Rzeczpospolitej, prawom, wolnościom i obowiązkom obywatelskim oraz źródłom prawa;
w debatach klasowych wymienili poglądy na temat świadomości obywatelskiej oraz stosunku współczesnej młodzieży do problemu przestrzegania prawa;
sprawdzili swoje wiadomości w zakresie w/w pojęć na podstawie testu. Najlepsze wyniki z niego w szkole uzyskali:
A. W klasach pierwszych:
1. Aleksandra Milewska – 23,5/31 pkt. – klasa 1a
2. Piotr Fiszer – 23/31 pkt. – klasa 1a
B. W klasach drugich:
1. Dominik Stefanowski – 27/31 pkt. – klasa 2a
2. Anna Dudko – 26/31 pkt. – klasa 2a
C. W klasach trzecich:
1. Estera Przestrzelska – 31/31 pkt. – klasa 3a
2. Julita Bobrowska – 29,5/31 pkt. – klasa 3e

Podsumowując należy stwierdzić, że uczniowie na ogół pozytywnie przyjęli pomysł zorganizowania w szkole debaty poświęconej świadomości obywatelskiej oraz problemowi przestrzegania prawa. W efekcie aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w realizacji kolejnych etapów projektu. Debata wykazała, że młodzież rozumie znaczenie poszanowania prawa w życiu społecznym, chodź dostrzega bardzo częste przejawy jego naruszania przez rówieśników.
Marek Milewski
"Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne" - klasa3D
Wydarzenia
Mistrzowie recytacji!
KonkursyNasza młodzież po raz kolejny wzięła udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” Poeci Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. 23 lutego odbył się etap powiatowy, a 9 marca Konkurs Regionalny, na którym nasze uczennice odniosły ogromny sukces. Aleksandra Milewska z klasy I „a” oraz Angelika Kamińska z 2 „c” zajęły drugie miejsce, zaś Magda Ciszewska z klasy 3 „a” miejsce trzecie. 15 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbył się Koncert Laureatów, na którym dodatkowo Magda otrzymała Nagrodę Specjalną Burmistrza Olecka za najciekawszą interpretację utworu Władysława Klejmonta. Zamieszczone zdjęcia pochodzą z tej właśnie gali.
Serdecznie gratulujemy naszym dziewczynom!

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku - konkursy
KonkursyChcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą działań organizowanych przez Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne i Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku:

1.Wojewódzki konkurs: ”Mój zielony zakątek”.

Przedmiotem konkursu jest ogród, którego charakter może być dowolny (botaniczny, uprawowy, ptasi, dydaktyczny itp.)

W celu wsparcia uczestników konkursu zostaną zorganizowane warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul Parkowa 12.

Termin I warsztatu: 26 marca 2012r., godz. 13:00-16:00, w programie:

-prezentacja SP4 w Ełku (dotychczasowe osiągnięcia w aranżacji szkolnych terenów zielonych i wykorzystywaniu w pracy dydaktycznej)

-prezentacja SP w Gąskach (dotychczasowe osiągnięcia w aranżacji szkolnych terenów zielonych i wykorzystywaniu w pracy dydaktycznej)

-omówienie zasad tworzenia ogrodów.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach do 23 marca oraz o zabranie ze sobą na zajęcia rozrysowanego planu ogródka w skali 1:100 ( kontur ogrodu- materiał do pracy na warsztatach).

O terminach kolejnych warsztatów zgłoszeni uczestnicy będą informowani na bieżąco, w załączeniu regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.

2.Wojewódzki konkurs: „ Przyroda źródłem energii odnawialnej”

Konkurs mający na celu popularyzację wiedzy nt. odnawialnych źródeł energii oraz ich znaczenia dla człowieka oraz przyrody. Przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna lub fotoreportaż promujący odnawialne źródła energii. W załączeniu regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy na stronę: http://cee.elk.pl/konkursy.html
NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE – GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wydarzenia

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE –

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca, 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222) oraz Ustawy o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Główny księgowy.

 1.      I.        Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi, ul. Księdza Popiełuszki 2, 19-500 Gołdap.

 1.   II.        Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy

 1. III.        Wymiar etatu: 1 etat
 2.   IV.        Wymagania związane z ww. stanowiskiem:
 3. 1.    Wymagania niezbędne.
  Do naboru może przystąpić kandydat, który:

-        ma obywatelstwo polskie,

-        ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-        nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

-        cieszy się nieposzlakowaną opinią

spełnia jeden z poniższych warunków:

-         ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,

-         ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości.

 1. 2.     Wymagania preferowane:

-         znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

-         znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty,

-         znajomość przepisów podatkowych,

-         znajomość przepisów płacowych,

-         znajomość przepisów ZUS,

-         znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

-         znajomość obsługi programów komputerowych, Word, Exel i finansowo-księgowych, płacowego Vulcan Płace Optivum, księgowego PERSEUSZ.

 1.     V.        Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m. in.:

-        prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

-        prowadzenie analizy wykorzystania środków finansowych przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji jednostki,

-        sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami,

-        przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

-        dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.

 1.   VI.        Wymagane dokumenty :

-         list motywacyjny,

-         CV,

-         kwestionariusz osobowy,

-         potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

-         aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego,

-         zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kandydata,

-         oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego.

 1. VII.        Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2012 r. do godz. 1400 w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. Księdza Popiełuszki 2, 19-500 Gołdap. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - główny księgowy”. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (87) 6150699 lub (87) 6150694.Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi

Grzegorz Klimaszewski

 

Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.

Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.

WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT DRUŻYN CZTEROOSOBOWYCH O PUCHAR DYREKTORA LO w GOŁDAPI
Newsy
ScreenShooter
XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Parki Narodowe
Konkursy
XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Parki Narodowe"

Konkurs organizowany jest przez Kampinoski Park Narodowy z okazji Dnia Ziemi i Europejskich Dni Parków pod patronatem Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Celem konkursu jest popularyzacja polskich parków narodowych, chroniących z mocy prawa najpiękniejsze fragmenty przyrody polskiej wraz z pamiątkami historii i kultury. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

Na prace czekamy do 31 marca 2012 r.

Regulamin

Zapraszamy do udziału
Lekcja wychowawcza "Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka (...)" IIIB
IIIB Lekcja wychowawcza
Techniki informatyczne w zastosowaniach praktycznych
KonkursyWydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku organizuje konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pod nazwą „Techniki informatyczne w zastosowaniach praktycznych”.

Celem Konkursu jest:

popularyzacja studiów technicznych i motywowanie do podjęcia kształcenia na tych kierunkach wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
pobudzanie twórczego myślenia i rozwijanie zainteresowań uczniów;
rozwijanie umiejętności posługiwania się programami graficznymi i multimedialnymi;
rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów;
kształtowanie aktywnych postaw społecznych uczniów.

Głównym sponsorem nagród jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w Konkursie i gadżety reklamowe.
Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody nadane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zapewnia laureatom trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach Konkursu nagrody w postaci ULGI W CZESNYM na pierwszym roku studiów w wysokości:
za zajęcie I miejsca: 100 % ulgi w czesnym na kierunku INFORMATYKA (dla Kategorii I) lub BUDOWNICTWO (dla Kategorii II),
za zajęcie II miejsca: 50 % ulgi w czesnym na kierunku INFORMATYKA (dla Kategorii I) lub BUDOWNICTWO (dla Kategorii II),
za zajęcie III miejsca: 30 % ulgi w czesnym na kierunku INFORMATYKA (dla Kategorii I) lub BUDOWNICTWO (dla Kategorii II).
Ponadto laureaci otrzymają nagrody książkowe i listy gratulacyjne wysłane do dyrektorów ich szkół.
Szczegóły na stronie: http://www.wsfiz.edu.pl/elk/konkursy
Zainteresowanych zapraszamy do nauczycieli informatyki.
Lekcja wychowawcza "Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne"
Newsy
Lekcja wychowawcza "Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne"
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktywny uczeń
Biblioteka
UKS Jantar
NAU Zgłoś szkodę NWW
Stop dopalaczom

masz problem z narkotykami
potrzebujesz pomocy
dzwoń na bezpłatną infolinię
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
0-800-060-800
Facebook
RSS
Wygenerowano w sekund: 1.18 - 29 zapytań MySQL 7,879,310 unikalnych wizyt