Techniki informatyczne w zastosowaniach praktycznych
Dodane przez MariuszS dnia Luty 10 2011 12:48:05
Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku organizuje konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pod nazwą „Techniki informatyczne w zastosowaniach praktycznych”.

Treść rozszerzona
REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU
„Techniki informatyczne w zastosowaniach praktycznych”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku organizuje się konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pod nazwą „Techniki informatyczne w zastosowaniach praktycznych”, zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku.

§ 2.

1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powoływana przez Dziekana Wydziału Nauk Technicznych, w skład której wchodzą:

Przewodniczący:
Członkowie:

Sekretarz:

prof. dr hab. Ryszard Andruszkiewicz
prof. dr hab. inż. Khalid Saeed
dr inż. Małgorzata Lelusz
mgr Joanna Witkowska
2. Siedzibą Komisji Konkursowej jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku, mieszcząca się przy ul. Grunwaldzkiej 1, 19-300 Ełk.
3. Komisja Konkursowa prowadzi dokumentację Konkursu, a w szczególności:
1. dokumentację dotyczącą organizacji Konkursu w roku akademickim 2010/2011;
2. dokumentację w sprawie powołania Komisji Konkursowej;
3. protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej;
4. listę uczestników Konkursu;
5. listę laureatów Konkursu.

§ 3.

Głównym sponsorem nagród jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Rozdział II
Cele konkursu
§ 4.

Celem Konkursu jest:

1. popularyzacja studiów technicznych i motywowanie do podjęcia kształcenia na tych kierunkach wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
2. pobudzanie twórczego myślenia i rozwijanie zainteresowań uczniów;
3. rozwijanie umiejętności posługiwania się programami graficznymi i multimedialnymi;
4. wyłonienie:
1. najciekawszego projektu graficznego na plakat, billboard, reklamę prasową promującą kierunek INFORMATYKA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku;
2. najciekawszej prezentacji multimedialnej z wizyty na placu budowy.

Rozdział III
Uczestnicy
§ 5.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: II i III klasy liceów oraz III i IV klasy technikum, szczególnie zainteresowanych grafiką komputerową lub budownictwem, którzy dobrowolnie zadeklarują swój udział.
Rozdział IV
Zasady konkursu
§ 6.

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
1. Kategoria I - Grafika obejmująca plakat, billboard, reklamę prasową promującą kierunek INFORMATYKA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku;
2. Kategoria II - Prezentacja multimedialna z wizyty na placu budowy.
2. Każdy Uczestnik konkursu może nadesłać nieograniczoną liczbę prac w wybranej kategorii (I lub II).
3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do realizowania prac indywidualnie.
4. W przypadku wpływu dwu lub więcej identycznych prac/projektów na Konkurs, prace te nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
5. Prace konkursowe będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej na płytach CD.
6. Informacja o Konkursie zostanie upowszechniona w szkołach średnich powiatu ełckiego i powiatów ościennych poprzez pocztę tradycyjną i elektroniczną.

Rozdział V
Warunki uczestnictwa
§ 7.

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:

1. zapoznania się z regulaminem Konkursu i akceptacją jego postanowień;
2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów Konkursu;
3. wypełnienia formularza zgłoszeniowego i dostarczenia go wraz z pracą konkursową zapisaną w formie pliku na płycie CD na adres:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku
ul. Grunwaldzka 1
19 – 300 Ełk
Z dopiskiem: Konkurs WNT
4. oznaczenia pliku oraz płyty CD według wzorów:

WZÓR OZNACZENIA PLIKU Z PRACĄ: imię_nazwisko_kategoria

WZÓR OZNACZENIA PŁYTY CD:
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
KATEGORIA KONKURSU:
NAZWA SZKOŁY:
KLASA:
5. nadesłania pracy konkursowej do dnia 31 marca 2011 r.

Rozdział VI
Wymagania szczegółowe
§ 8.

Do Konkursu dopuszcza się prace/projekty, które łącznie spełniają następujące warunki:

1. Kategoria I:
1. mają charakter twórczy,
2. wykazują się oryginalnością i niepowtarzalnością,
3. nie mają wad prawnych,
4. nie naruszają praw osób trzecich,
5. wykonane są w formie grafiki komputerowej, w dowolnej technice i dowolnym formacie,
6. zawierają informacje dotyczące oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku, atutów Uczelni i studiowania na niej, osiągnięć i atrakcyjności studiów technicznych.
2. Kategoria II:
1. mają charakter twórczy,
2. wykazują się oryginalnością i niepowtarzalnością,
3. nie mają wad prawnych,
4. nie naruszają praw osób trzecich,
5. wykonane są w formie prezentacji multimedialnej nie dłuższej niż 10 minut,
6. zawierają informacje dotyczące realizacji inwestycji budowlanych, technologii wykonania robót budowlanych, nowości technicznych, itp.

Rozdział VII
Tryb oceny prac
§ 9.

1. Prace konkursowe ocenia Jury Konkursu.
2. Ocenie Jury Konkursu podlegają wyłącznie prace spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie i dopuszczone na Konkurs.
3. Prace zgłaszane po terminie, o którym mowa w § 7 pkt 4 nie będą kwalifikowane na Konkurs.
4. W dniu 1 kwietnia 2011 r. Komisja Konkursowa powoła Jury Konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz przedstawiciele lokalnego środowiska.
5. Do dnia 15 kwietnia 2011 r. Jury Konkursu dokona wyboru laureatów Konkursu.
6. Jury Konkursu osobno rozpatrzy i oceni prace w poszczególnych kategoriach.
7. Przy wyborze najlepszych prac Jury Konkursu będzie kierować się oryginalnością, pomysłowością, poziomem artystycznym, estetyką nadesłanych prac, jakością techniczną, zgodnością pracy z tematem, a także w poszczególnych kategoriach:
1. Kategorii I - wiedzą na temat kierunku INFORMATYKA, pomysłem na hasło reklamowe oraz umiejętnością wykorzystania programów komputerowych do stworzenia grafiki statycznej;
2. Kategorii II - wiedzą na temat technologii robót budowlanych, spostrzegawczością i umiejętnością wykorzystania programów komputerowych do wykonania prezentacji.
8. Posiedzenie Jury Konkursu jest niejawne i odbywa się bez udziału osób trzecich.
9. Decyzje Jury Konkursu są suwerenne i ostateczne. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
10. Wyniki Konkursu zostaną przedstawione w postaci pisemnego protokołu i podane do wiadomości na stronie internetowej www.wsfiz.edu.pl oraz za pośrednictwem dyrekcji szkół.
11. Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku w terminie podanym do publicznej wiadomości wraz z wynikami Konkursu.

§ 10.

1. Prace uczestników Konkursu nie będą zwracane autorom.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac do celów naukowych, edukacyjnych i promocyjnych.

§ 11.

Dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Rozdział VIII
Prawa autorskie
§ 12.

1. Zwycięzcy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie publikacji na stronie internetowej oraz wystawie pokonkursowej podając dane autora (imię i nazwisko, nazwa szkoły).
2. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do pracy oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

Rozdział IX
Nagrody
§ 13.

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w Konkursie i gadżety reklamowe.
2. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody nadane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
3. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zapewnia laureatom trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach Konkursu nagrody w postaci ULGI W CZESNYM na pierwszym roku studiów w wysokości:
1. za zajęcie I miejsca: 100 % ulgi w czesnym na kierunku INFORMATYKA (dla Kategorii I) lub BUDOWNICTWO (dla Kategorii II),
2. za zajęcie II miejsca: 50 % ulgi w czesnym na kierunku INFORMATYKA (dla Kategorii I) lub BUDOWNICTWO (dla Kategorii II),
3. za zajęcie III miejsca: 30 % ulgi w czesnym na kierunku INFORMATYKA (dla Kategorii I) lub BUDOWNICTWO (dla Kategorii II).
4. Ponadto laureaci otrzymają nagrody książkowe i listy gratulacyjne wysłane do dyrektorów ich szkół.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 14.

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane przez stronę www.wsfiz.edu.pl oraz bezpośrednio u Organizatora.
§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa.
§ 16.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
§ 17.

Osobą do kontaktu roboczego jest:

mgr Beata Warsiewicz, specjalista Biura Karier, tel. 087 621 80 99 lub e-mail: beata.warsiewicz@wsfiz.edu.pl
Szczegółowe informacje oraz karty uczestnictwa na stronie http://www.wsfiz.edu.pl/Elk/konkursy/